ข้อตกลงและเงื่อนไขการคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน (ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)
ผู้ซื้อตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าผู้ซื้อได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น
1. ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
2. ผู้ซื้อยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
3. ผู้ซื้อรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
4. ผู้ซื้อรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
5. ผู้ซื้อรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือ คืนเงิน (ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า (ผู้ซื้อ) ในด้านคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท เพ็ท ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด (ผู้ขาย) สินค้าที่ท่านซื้อจากบจก. เพ็ท ฟู้ด (ไทยแลนด์) สามารถเปลี่ยน-คืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขของสินค้าแต่ละประเภท กอปรกับเงื่อนไขของบริษัทฯกำหนด ภายใต้ระยะเวลาในการคืนเงินที่แตกต่างกันตามรูปแบบการชำระเงินของลูกค้า และ ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้ระบุช่องทางการติดต่อ “ศูนย์บริการลูกค้า” ที่ฉลากและกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น เพื่อให้บริการลูกค้าทราบ เข้าใจ สิทธิและพิจารณาก่อนตัดสินใจยอมรับเงื่อนไขในการเปลี่ยนคืนสินค้า ทางร้านร่างเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือ คืนเงิน โดยประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และได้เพิ่มข้อมูลบนฉลากสินค้าและหรือกล่องบรรจุภัณฑ์มีการระบุช่องทาง "ศูนย์บริการลูกค้า" เพื่อให้ลูกค้าสามาถติดต่อสื่อสารกับร้านค้า แจ้งปํญหา ขอทราบเงื่อนไขคืนสินค้า หรือ คืนเงิน และอื่นๆ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ - ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พระราชบัญญัติ-ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

และเพื่อเป็นการเผยแพร่เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือ คืนเงิน ผ่านช่องทางสาธารณะที่หลากหลายขึ้น สะดวกต่อการส่งข้อมูลให้ลูกค้าอ่านเพื่อประมวลผลก่อนทำการตัดสินใจยอมรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือ คืนเงินที่บริษัทฯกำหนด ผู้ซื้อโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือ คืนเงิน โดยละเอียดเพื่อทราบสิทธิและเงื่อนไขของบริษัทก่อนตัดสินใจยื่นคำร้องเปลี่ยนคืนสินค้า หรือ คืนเงิน

บริษัทฯได้ทำการบันทึกวิดีโอสินค้าทุกชนิดโดยไม่มีการตัดต่อตั้งแต่เริ่ม, ระหว่าง, และหลังบรรจุสินค้า เพื่อแสดงความใส่ใจในการควบคุมคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ก่อนจัดส่งและแสดงความเป็นธรรมต่อลูกค้าก่อนทำการจัดส่งให้ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งลูกค้าสามารถร้องขอข้อมูลคลิปวิดีโอจาก “ศูนย์บริการลูกค้า” โดยเจ้าหน้าที่่จะส่งมอบภายใน 3 วันทำการ

สินค้าที่สามารถรับคืนได้หลังจากซื้อสินค้าไม่เกิน 7 วัน ได้แก่ หมวดหมู่อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง ขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยง  โดยสินค้าต้องมีลักษณะทางกายภาพอยู่ในสภาพเดิม ไม่ถูกแกะหีบห่อหรือเปิดใช้ สินค้าต้องยังไม่หมดอายุ

สินค้าที่สามารถรับคืนได้หลังจากซื้อสินค้าไม่เกิน 3 วัน ได้แก่ สินค้าที่ต้องควบคุมความชื้น และอุณหภูมิในการจัดเก็บ หมวดหมู่ห้องน้ำและความสะอาด เช่น ทรายแมว (ยกเว้นสินค้าประเภทห้องน้ำอัตโนมัติ) โดยสินค้าต้องมีลักษณะทางกายภาพอยู่ในสภาพเดิม ไม่ถูกแกะหีบห่อหรือเปิดใช้ สินค้าต้องยังไม่หมดอายุ

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนและคืนทุกกรณี
1. สินค้าเปิดบรรจุภัณฑ์และมีการนำไปใช้บางส่วนแล้ว
2. สินค้าสั่งผลิตตาม Spec หรือ ตามเงื่อนไขการสั่งผลิตของลูกค้า
3. สินค้าลดราคาตามสภาพ หรือสินค้าเคลียร์แรนซ์ (Clearance)
4. สินค้าที่ไม่ได้เกิดปัญหาหาเชิงคุณภาพ โดยไม่มีหลักฐานเป็นวิดีโอคลิปบันทึกโดยไม่มีการตัดต่อ และหรือไม่มีหลักฐานทดสอบเชิงวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ (Laboratory) หรือใบรับรองตัวจริงจากสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการของโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งระบุสาเหตุมาจากสินค้าที่ท่านซื้อไปแล้วสัตว์เลี้ยงได้ทำการบริโภคเท่านั้น
5. อ้างมาตรฐานสินค้าสูตรหนึ่งเป็นมาตรฐานชี้วัดสินค้าต่างสูตรหรือต่างยี่ห้อ

สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น www.petfoodthailand.com , Pet Food Thailand Official ทาง Facebook, petfoodthailand line official account , Shopee.co.th/petfoodthailand , Lazada.co.th/petfoodth หรือช่องทาง Marketplace อื่นๆ อนึ่งหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ทางร้านได้ทำการบันทึกวิดีโอสินค้าทุกชนิดก่อน, ระหว่าง, และหลังบรรจุสินค้าก่อนทำการจัดส่งให้ผู้ให้บริการขนส่ง หลังจากได้รับสินค้าสามารถขอคืนสินค้าได้หลังจากวันที่รับสินค้าไม่เกิน 7 วัน โดยสินค้ายังคงคุณภาพเหมือนในวันที่ซื้อสินค้า (คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง) ไม่ถูกแกะหีบห่อหรือเปิดใช้ สินค้าต้องยังไม่หมดอายุ โดยลูกค้าต้องแจ้งพร้อม”วิดีโอบันทึกโดยไม่มีการตัดต่อหรือแบ่งวิดีโอคลิปเป็นช่วงเท่านั้น” ตั้งแต่ก่อนแกะกล่องพัสดุสินค้า เปิดถุงบรรจุ จนถึงห้วงเวลาที่เกิดปัญหาเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาทิ พบรอยถุงแตก พบสินค้ามีเชื้อรา เพื่อใช้เป็นแสดงหลักฐานในการเคลมสินค้า โดยติอต่อช่องทางการซื้อนั้นๆ เช่น ผู้ซื้อทำการซื้อสินค้าผ่านทาง Shopee สามารถแจ้งร้านค้า Offical Shop ของบริษัทผ่านช่องทาง Shopee เพื่อขอทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือ คืนเงิน (ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563) จากร้านค้า อ่านก่อนตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการ เปลี่ยนคืนสินค้า หรือ คืนเงิน

บริษัทฯจะรับหลักฐานดังกล่าวมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ ซึ่งหากสาเหตุเกิดจากคุณภาพสินค้า เช่น ไม่ได้มาตรฐานที่ดีในการผลิต ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 7 วันทำการ และลูกค้าต้องส่งสินค้าคืนหลังแจ้งเคลม ภายใน 3 วัน ทำการ โดยห้วงวันเวลาที่ตกลงลูกค้าสามารถประสานทางศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าของทางร้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง (เจ้าหน้าที่(ผู้รับผิดชอบจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด)

สินค้าที่รับคืนทุกกรณี

ได้แก่ สินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพ โดยต้องนำส่งหลักฐานเป็น ”วิดีโอบันทึกโดยไม่มีการตัดต่อหรือแบ่งวิดีโอคลิปเป็นช่วง เท่านั้น” ตั้งแต่ก่อนแกะกล่องพัสดุสินค้า เปิดถุงบรรจุ จนถึงห้วงเวลาที่เกิดปัญหาเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทางฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯนำเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบและยืนยัน โดยยึดผลสรุปตามข้อเท็จจริง ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน ในการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า (กรณีได้รับผลกระทบทางด้านสุขอนามัย โปรดเตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์ตัวจริงจากสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการของร.พ.สัตว์เล็กจุฬาฯ, ร.พ.สัตว์ประศุอาทร ม.มหิดล ซึ่งระบุสาเหตุมาจากสินค้าที่ท่านซื้อไปแล้วสัตว์เลี้ยงได้ทำการบริโภคเท่านั้น) พร้อมแนบหนังสือแสดงความประสงค์ชี้แจงสาเหตุในการขอคืนสินค้า หรือ คืนเงิน และหรือกรณีเกี่ยวข้องกับห้องน้ำอัตโนมัติยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ผู้ซื้อโปรดเตรียมเอกสารใบรับรองคุณภาพตัวจริงจากจนท.วิศวกรเครื่องกล (พร้อมรับรองสำเนาใบกว.) ของผู้ขายห้องน้ำอัตโนมัติเพื่อยืนยันผลการทดสอบคุณภาพการใช้งานของห้องน้ำฯดังกล่าวประกอบกับผลการทดสอบสินค้ากับทรายแมวเต้าหู้ถุงนั้นๆ จำนวนอย่างน้อย 20 ตัวอย่างการทดลอง เช่น ทดสอบสินค้าของผู้ขายจำนวน 20 ตัวอย่าง เปรียบเทียบกับสินค้าต่างยี่ห้อ แต่มีขนาดสินค้าและน้ำหนักหรือสเปคใกล้เคียงเท่านั้น จำนวน 20 ตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบ โดยต้องนำส่งหลักฐานเป็น ”วิดีโอบันทึกโดยไม่มีการตัดต่อหรือแบ่งวิดีโอคลิปเป็นช่วงเท่านั้น" จากผู้ขายห้องน้ำอัตโนมัติดนั้นๆ ตั้งแต่ก่อนแกะกล่องพัสดุสินค้า เปิดถุงบรรจุ จนถึงห้วงเวลาที่เกิดปัญหาเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์" และหรือสินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพเชิงพยาธิวิทยาหรือทางชีววิทยา เช่น เกิดเชื้อราที่มีสปอร์ (โครงสร้างการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในสภาวะที่ไม่เหมาะสมและแพร่กระจายได้) โดยต้องนำส่งหลักฐานเป็น ”วิดีโอบันทึกโดยไม่มีการตัดต่อหรือแบ่งวิดีโอคลิปเป็นช่วง เท่านั้น” ตั้งแต่ก่อนแกะกล่องพัสดุสินค้า เปิดถุงบรรจุ จนถึงห้วงเวลาที่เกิดปัญหาเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และผู้ซื้อเป็นผู้เตรียมผลจากการทดสอบเชิงวิเคราะห์โดยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดหรือ SGS หรือ ALS เท่านั้น โดยห้องปฏิบัติการ (Laboratory) นั้นๆ ทำการบันทึกวิดีโอไม่มีการตัดต่อหรือแบ่งวิดีโอคลิปเป็นช่วง และ แจ้งผลการทดสอบเชิงวิเคราะห์เป็นลายลักษณ์ระบุสาเหตุมาจากสินค้าที่ท่านซื้อไปแล้วสัตว์เลี้ยงได้ทำการบริโภค อุปโภค เท่านั้น เพื่อให้ทางฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ตรวจสอบและพิจารณาตามอิงมมาตรฐานการผลิตสินค้า โดยยึดผลสรุปตามข้อเท็จจริงเท่านั้น ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน ในการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า คืนได้เฉพาะสาขาหรือช่องทางที่ซื้อเท่านั้น ไม่สามารถคืนข้ามสาขาหรือช่องทางการซื้อได้

นโยบายการคืนเงิน

หลังจากพิจารณาหลักฐานคำร้องขอคืนเงินตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าตามช่องทางที่ลูกค้าชำระ ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระจริง และตามจำนวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะคืน (กรณีคืนบางส่วน) เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด โปรโมชั่นหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีผลต่อราคาขายปรกติ ยอดเงินคืนสินค้าจะคืนตามราคาหลังหักส่วนลดหรือราคาหลังจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ แล้ว

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

กรณีเงินสด จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการของบริษัทฯ
กรณีบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
กรณีบัตรเดบิต หรือ เงินโอนจากบัญชี จ่ายผ่าน QR Code จะได้รับคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารผู้ให้บริการ)
กรณีซื้อสินค้าผ่านร้านค้าเว็บไซต์ www.petfoodthailand.com ผู้ซื้อต้องยื่นคำร้องผ่าน“ศูนย์บริการลูกค้า” ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์ และระบุบนฉลากและกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น เพื่อยื่นคำร้องพร้อมแนบหลักฐานตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ไม่สามารถคืนข้ามช่องทางการซื้อได้
กรณีซื้อที่ร้านเพ็ทช็อป ร้านขายอาหารสัตว์ หรือ โรงพยาบาลสัตว์ สามารถสอบถามนโยบายคืนเงินที่แต่ละร้านค้านั้นๆกำหนดไว้ ไม่สามารถคืนข้ามสาขาหรือข้ามช่องทางการซื้อได้
กรณีซื้อสินค้าผ่านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มธุรกิจตลาดแบบตรง เช่น Shopee, Lazada, หรือ TikTok ผู้ซื้อต้องยื่นคำร้องผ่านแพลตฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานตามเงื่อนไขที่แพลตฟอร์มนั้นๆกำหนด ไม่สามารถคืนข้ามช่องทางการซื้อได้
สิทธิในการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือ การคืนเงินให้กับลูกค้า เป็นสิทธิของบริษัทฯในการพิจารณาเงื่อนไขเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับ เปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน หากการเปลี่ยนสินค้า หรือ การคืนเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดดังกล่าวข้างต้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ